071 - The Royal Botanic Gardens

The Sydney skyline as seen from The Royal Botanic Garden.

Comments